Lõputööde kaitsmisest

Lugege palun kindlasti läbi dekaani korraldus, mis kehtestas lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise korra infotehnoloogia teaduskonnas. Kaitsmise kohta on pargrahv 6.

Lugege palun lõputööde hindamiskriteeriumeid ja arvestage neid palun ka ettekande tegemisel.

Bakalaureusetöö kaitsmise protseduur

Bakalaureusetööd ei retsenseerita. Juhendaja kirjutab selle töö kohta arvamuse. Seda suurem roll on arusaamisel, mida peate oma ettekandega kaitsmiskomisjonis tekitama ning esmamuljel, mida seda tehes jätate.

Kaitsmise protseduur on järgmine. Te teete ettekande, komisjoni liikmed kuulavad Teid ja lehitsevad Teie tööd. Enne seda on vähemalt üks komisjoni liige tööga veidi põhjalikumalt tutvunud. Seejärel loetakse ette juhendaja arvamus. Kui juhendaja on komisjonis, siis teeb seda juhendaja. Kui juhendaja ei ole komisjonis, siis teeb seda mõni komisjoni liige. Kui juhendajal on küsimusi, siis peate neile vastama. Kõige lõpuks esitavad komisjoni liikmed Teile küsimusi (tavaliselt 2-4 küsimust).

Magistritöö kaitsmise protseduur

Magistritööd retsenseeritakse. Retsensendi leidmise viis (juhendaja ise otsib vs. kõik tööd kogutakse kokku ja määratakse õppekava juhi poolt) sõltub erialast.

Kaitsmise protseduur on järgmine. Te teete ettekande, komisjoni liikmed kuulavad Teid ja lehitsevad Teie tööd. Seejärel loetakse ette juhendaja arvamus. Kui juhendaja on komisjonis, siis teeb seda juhendaja. Kui juhendaja ei ole komisjonis, siis teeb seda mõni komisjoni liige. Kui juhendajal on küsimusi, siis peate neile vastama. Seejärel loetakse ette retsensendi arvamus ning küsimused ja Te peate retsensendi küsimustele vastama. Kõige lõpuks esitavad komisjoni liikmed Teile küsimusi.

Mõned mõtted ja soovitused lõputööde kaitsekõne ja selleks valmistumise kohta

Kaitsmise pikkus, detailne korraldus ja kaitsekõneks ettenähtud aeg sõltuvad õppesuunast ja õppetasemest ning selle kohta jagab infot õppekava juht või tema abi (tavaliselt ained.ttu.ee keskkonna kaudu, kuhu lõputöö üles panete). Võite selle kohta küsida, kui lähete köidetud tööd ära viima.

Peale kõigi tööde laekumist (mis on hilinejate tõttu tavaliselt mõned päevad hiljem kui ametlikult ettenähtud esitamise tähtaeg) pannakse paika kaitsmiste ajakava. Kaitsmised on üldjuhul avalikud ning kinnised kaitsmised on ajakavas eraldi tähistatud. Kui Te ei kaitse esimesel päeval, siis soovitan minna mõnel eelneval päeval mõnda kaitsmise sessiooni vaatama.

Kaitsmise slaidide vormi ei ole juhenditega kehtestatud. Kindla peale minek on kasutada slaidipõhjana Tallinna Tehnikaülikooli ametlikku slaidipõhja. Selle kasutamine ei ole kohustuslik! Kui kasutate, siis soovitav on suurendada pealkirjade ja sisu fondi suurust. Kaitsmiskomisjoni liikmed ja muud kaitsmise vaatajad peavad Teie esitlust eemalt lugeda nägema.

Tavaliselt kulub ühe slaidi rääkimiseks vähemalt üks minut. Üle etteantud aja rääkimist peetakse väga halvaks tooniks. Komisjoni esimees peab Teie sõnavõtu katkestama ja see ei jäta head muljet. Seega proovige kindlasti varem ettekande esitamine läbi ja veenduge, et mahute aega. Pange ettekandes paika kontrollajad (näiteks esimesed neli slaidi räägin ära viie minutiga) ja üritage igal juhul sellest kinni pidada. Võite ettekande ajal enda ette lauale käekella/mobiili panna, et aega jälgida. Mobiili helina funktsioon lülitage loomulikult välja, et keegi ettekannet ootamatu helistamisega ei häiriks.

Proovige ettekande tegemine läbi oma tuttavate ees. Nii saate harjutada kuulajaskonna ees esinemist. Samuti võib proovida peegli ees esineda. Nii saate ennast jälgida.

Esimesel slaidil peaks olema Teie töö tiitellehel olev info (pealkiri, Teie nimi, juhendaja, töö tüüp).

Teisel slaidil peaks olema ettekande struktuur (punkt-punktilt kirjas, millest plaanite ettekandes rääkida).

Järgmisel slaidil võiksid olla sõnastatud Teie töö eesmärgid/põhitulemused.

Kui olete töö tulemusena loonud mõistekaarte/valdkonnamudeleid, siis oleks vähemalt ühe nende näitamine ettekandes hea mõte. Ühtlasi tuleks kaardil olevaid mõisteid ja nende seost Teie tööga lühidalt kommenteerida.

Kuna ettekande aeg on piiratud, siis ei jõua Te kõigist tulemustest detailselt rääkida. Ärge koormake oma esitust liiga üle. Rääkige vähematest asjadest, aga huvitavalt ja meeldejäävalt. Tuleb tutvustada põhitulemusi. Detailidesse saab minna väga valikuliselt. Lõputöö kaitsmise ettekanne on natukene nagu müügitöö. Ettekandja on müüja, kaitsmiskomisjon on võimalik ostja, kelle maksevahendiks on hinded.

Kui töö sisaldas põhitulemusena infosüsteemi/andmebaasi projekteerimist, siis proovige ettekandesse mahutada sealt vähemalt üks diagramm (kasutusjuhtude diagramm, andmemudel, seisundidiagramm - mis on Teie hinnangul kõige sisukam).

Eelviimasel slaidil tuleks uuesti üle korrata põhitulemused ja viidata mõnele huvitavale edasisele uurimissuunale. Samuti tuleks paari lausega üle rõhutada, kellele on Teie töö tulemused kasulikud.

Soovi korral võite kõige lõppu lisada slaidi, kus tänate kuulajaid/vaatajaid tähelepanu eest (näiteks "Tänan tähelepanu eest!"). Ettekanne lõpus võiksite ka tänada neid, kes lõputöö valmimisele kaasa aitasid (vabatahtlik; sõltub sellest kas on taolisi osapooli ja peate neid tänu vääriliseks).

Ärge kasutage slaididel liiga väikest teksti suurust.

Kasutage tekstis rõhkude asetamiseks erinevaid värve, kursiivi, rasvast teksti kuid tehke seda mõõdukalt - ärge kasutage liiga palju erinevaid värve ja liiga eredaid/agressiivseid värve.

Soovitan iga slaidi korral (välja arvatud tiitelslaid) näidata jaluses slaidi järjekorranumbrit. See annab ettekandjale (ja ka vaatajale) infot, kui suur osa ettekandest on läbi ja kui palju on veel ees.

Ettekande tegemise arvutis on võrguühendus. Kui olete teinud valmis töötava sütarkvara ja see on Teie töö põhitulemus, siis peaksite seda kindlasti demonstreerima. Samas ei saa kunagi välistada, et just Teie ettekande ajal katkeb võrguühendus või juhtub midagi serveriga, kus on Teie tarkvara. Seega pange ettekande kõige lõppu mõned ekraanipildid oma loodud tarkvarast. Kui kõik läheb hästi, siis ei pea Te ettekande tegemisel neid kasutama. Kui tekib probleeme, siis saate nende abil oma tulemusi lühidalt tutvustada. Samuti võib teha video enda tarkvarast, mida demonstratsiooni asemel või probleemide tekkimisel näidata.

Mõelge võimalikele küsimustele, mida Teie arvates võib kaitsmiskomisjon Teilt küsida. Võite sellisele küsimusele vastamiseks luua eraldi slaidi. Ettekande ajal Te seda ei näita. Kuid kui kaitsmiskomisjon peaks sellise küsimuse esitama, on Teil võimalik vastamisel see slaid ette võtta. Samuti saate teha eraldi slaidid juhendaja arvamuses esitatud küsimuste kohta (kui neid on). Juhendaja arvamuse saate teada vähemalt paar päeva enne kaitsmist.

Tehke oma ettekandest ka pdf fail. Kui mingil põhjusel PowerPointi slaidid ei tööta või ei tee seda korrektselt, siis saate kasutada pdf faili. Näiteks minul on juhtunud, et slaidide näitamisel kadusid ära slaididel olevad illustratsioonid. Mina kasutan pdf failide tegemiseks vahendit PrimoPdf ja julgen seda soovitada.

Kaitsmise slaidid ja demo video tuleb laadida tähtajaks ained.ttu.ee lehele selleks ettenähtud alajaotusesse. Sealt laaditakse need kaitsmisel kasutatavasse arvutisse. Muidugi maitse asi, aga ise kasutaksin võimalusel ettekande pidamiseks kaitsmisruumi arvutit - vähem jändamist projektorile pildi ettesaamisega (eriti pangu seda tähele Apple fännid) ning saab rahulikumalt keskenduda oma ettekande hästi esitamisele.

Ettekande tegemisel ärge lugege teksti paberilt maha, vaid katsuge rääkida vabalt ja peast! Ärge rääkige liiga vaikse häälega. Ebakindel esitus võib muidu heast tööst jätta halva mulje. Olen näinud, kuidas see on hindele halvasti mõjunud. Probleem on selles, et kehva esituse peale ei saa komisjon ka peale ettekannet aru, millest esitletud töö räägib, miks see on oluline, mida esitletud tarkvara teeb, mida ei tee ja kuidas see tarkvara tehti.

Mõelge mõttes valmis vastus küsimusele, kuidas antud töö tulemus võimaldaks saada ärilist (käegakatsutavat, rahas mõõdetavat) kasu ning kellele on see töö mõeldud.

NB! Soovitan väga vaadata Mart Kolditsa meistriklassi avaliku esinemise kohta. Ta annab väga kasulikke ja praktilisi nõuandeid, mida saab kasutada nii kaitsekõne juures kui ka mistahes muudes avaliku esinemise olukordades.

Back to homepage