Erki Eessaare juhendamisel kaitstud lõputööd Tallinna Tehnikaülikoolis

Magistritööd

 1. "Enefit Green AS-i tootmisobjektidega seotud sündmuste menetlemise keskkonna äri- ja süsteemianalüüs", (2024)
 2. "E-kaubandusettevõtte X andmekvaliteedi analüüs ja parendamine", (2023)
 3. "Ankurmudeli põhjal PostgreSQL jaoks SQL koodi koostava generaatori edasiarendamine", (2023)
 4. "MS Accessi andmebaasides SQL programmeerimist lihtsustava pistikprogrammi loomine lähtekoodiredaktorile Notepad++", (2023)
 5. "Design and Implementation of a Tool for Generating PostgreSQL Functions Based on Contracts of Database Operations", (2023)
 6. "Digitaalse arhiivilahenduse kavandamine ja realiseerimine", (2022)
 7. "Üle-eestilise teavikute laenutuse süsteemi analüüs", (2022)
 8. "Eesti Kirjandusmuuseumi jaoks rahvaviiside noodistuse standardi juurutamine ja infosüsteemi edasiarendus", (2021) (rühmatöö kolme autoriga)
 9. "Sobiva skaleeritava paindmetoodika valimine suurele organisatsioonile ettevõtte X näitel", (2020)
 10. "PostgreSQL veebipõhise visuaalse andmekäitluskeele lausete koostamise tarkvara edasiarendamine", (2020)
 11. "REST protokollil põhinevate tarkvarateenuste andmetega juhitavaks muutmine konkreetse teenuse näitel", (2020)
 12. "Infosüsteemi põhiolemite seisundite esitamine SQL-andmebaasides", (2019)
 13. "Aegridade esitamine SQL-andmebaasides OHLCV andmete näitel", (2019)
 14. "Graafide esitamine SQL-andmebaasides", (2017)
 15. "Extending PostgreSQL Database Management System to Add Support of Data Masking", (2017)
 16. "PostgreSQL andmebaasisüsteemi põhine metaandmetega juhitavate veebirakenduste kiirprogrammeerimise keskkond", (2016) (esikoht MSc tarkvara kategooria arvestuses 2016. aasta Tallinna Tehnikaülikooli Infotehnoloogia teaduskonna lõputööde konkursil)
 17. "Veebi- ja andmebaasipõhise metamodelleerimise vahendi üleviimine andmebaasi trigeritel põhinevaks süsteemiks", (2016)
 18. "Reapõhise ja veerupõhise andmete salvestamise võrdlus kahe SQL-andmebaasisüsteemi näitel", (2016)
 19. "Performance Comparison of MongoDB and PostgreSQL with JSON types", (2015)
 20. "One Possible Approach of Temporal Data Management Using PostgreSQL Database Management System as an Example", (2015)
 21. "Ankurmodelleerimise mudelite realisatsiooni generaator PostgreSQL jaoks", (2015)
 22. "Hierarhiliste andmete esitamine SQL-andmebaasides kolme disainilahenduse näitel", (2015)
 23. "Vaadete mõju päringute täitmisplaanide koostamisele kahe andmebaasisüsteemi näitel", (2015)
 24. "PostgreSQL SQL lausete paindlikuks muutmiseks mõeldud infosüsteemi kavandamine", (2014)
 25. "CASE vahendite poolt pakutavad andmemudelite kontrollimise võimalused", (2014)
 26. "Mõnede SQL-andmebaasisüsteemide võimekusest SQLi keelelise liiasuse silumisel", (2014)
 27. "Disainimustrite keel kitsenduste jõustamise kohta SQL-andmebaasides ning sellel keelel põhinev võrdlus PostgreSQL ja relatsioonilise andmebaasisüsteemi Rel vahel", (2013)
 28. "Round Trip Testing of Model Interchange in MOF-Based CASE Tools Using UML 2.x and XMI 2.1", (2013)
 29. "Alternatiivide mustripõhise võrdluse meetodi ja tarkvara täiustamine", (2012)
 30. "Creating Usability Engineering Guidelines for Web Applications Based on the Example of Fujitsu Services AS Software Development Company", (2012)
 31. "Tehingutöötluseks mõeldud SQL-andmebaasi disaini parandamine ekspedeerimisfirma andmebaasi näitel", (2011)
 32. "Comparison of One SQL Database Management System and One NoSQL Database Management System Based on the Example of a Hospital Information System", (2011)
 33. "SQL-andmebaasisüsteemide ja objekt-orienteeritud andmebaasisüsteemide sobivuse hindamine analüütiliste hierarhiate meetodit kasutades", (2011)
 34. "Alternatiivide mustripõhist võrdlust teostava süsteemi arendamine", (2011)
 35. "Valdkonnaspetsiifilise modelleerimise rakendamine X-tee adapterserveri näitel", (2011)
 36. "Usability Patterns in User Interface Design", (2010)
 37. "Kasutajaliideste disaini mustrite rakendamine Oracle Application Express vahendiga Päästeameti Infosüsteemi näitel", (2010)
 38. "Veebirakenduste arendusvahendite võrdlus kasutades analüütiliste hierarhiate meetodit ja otseseid võrdlusi", (2010)
 39. "Tarkvara migreerimise metoodika loomine ning juhtumianalüüs Swedbank AS näitel", (2010)
 40. "Mustrite kasutamine infosüsteemi analüüsiprotsessi parendamiseks", (2010)
 41. "Andmebaaside refaktoreerimise põhimõtted", (2010)
 42. "Andmebaasi disainimustrite keele loomine kitsenduste kohta koos strateegiatega Microsoft SQL Serveri andmebaasisüsteemi jaoks", (2009)
 43. "Andmebaasi disainide hindamine Saaty meetodi abil", (2009)
 44. "SQL päringute töökiiruse analüüs", (2008)
 45. "Meta-CASE analüüsikeskkonna projekteerimine ja prototüübi koostamine", (2008)
 46. "Andmetega juhitav arendussüsteem PostgreSQL andmebaasirakenduste genereerimiseks", (2008)
 47. "Master Data Management ja dimensioonide ühtlustamine Hansapanga andmeaida tootevaldkonna näitel", (2008)
 48. "Digitaalse terviseloo analüüs ja standardiseerimine", (2007)
 49. "Andmebaasi projekteerimisvahendite võrdlus ning parima väljavalimine Saaty analüütiliste hierarhiate meetodi abil", (2007)
 50. "Elektroonilise kinnistusraamatu infosüsteemi parendamine", (2007)
 51. "View Updatability in Relational Database Management Systems", (2007)
 52. "Rakenduste refaktoorimine EJB-delt Spring-ile", (2006)
 53. "Tarkvaraarenduse metodoloogiate analüüs ning empiirilise kombineeritud lähenemisega protsessimudeli ehitamine", (2006)
 54. "Mustritel põhinev e-õppe süsteemide kasutamise analüüs", (2005)
 55. "Intelligentsete süsteemide kasutamine andmebaasist sarnaste kirjete otsimisel", (2005)
 56. "Infosüsteemi kasutatavusest lähtuv süsteemiarendus ja kasutatavuse mustrite leidmine katsekoja infosüsteemi näitel", (2004)

Bakalaureusetööd

 1. "Andmebaasis JSON dokumentide kasutamise mõju andmekäitluse operatsioonide jõudlusele PostgreSQL ja MongoDB andmebaasisüsteemide näitel", (2024)
 2. "Tabelite elimineerimise teisenduse rakendamine erinevate SQL-andmebaasisüsteemide poolt ja selle muutused ajas", (2024)
 3. "SQL ülesannete iseseisva harjutamise veebikeskkonna loomine", (2024) (rühmatöö kahe autoriga)
 4. "MongoDB andmebaasisüsteemi asendamine Amazoni teenustega ettevõtte Car Rental Gateway tarkvara näitel", (2024)
 5. "Lähtekoodiredaktoris Notepad++ SQL programmeerimist lihtsustava pistikprogrammi edasiarendamine MS Accessi ja PostgreSQL jaoks", (2024)
 6. "Andmemuudatuste toe lisamine PostgreSQL veebipõhisesse visuaalsesse andmekäitluse lausete koostamise tarkvarasse", (2024)
 7. "Elasticsearchi ja PostgreSQLi sobivuse võrdlemine täistekstotsingu realiseerimiseks konkreetse süsteemi näitel", (2024)
 8. "Eesti palgaandmete avalikustamise süsteemi analüüs", (2023) (rühmatöö kahe autoriga)
 9. "Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaviiside infosüsteemi tarkvara edasiarendamine", (2023) (rühmatöö kolme autoriga)
 10. "Üliõpilasorganisatsiooni BEST-Estonia liikmelisuse ja punktisüsteemi arvestuse tarkvara arendamine", (2023)
 11. "Veebiarenduse ettevõtte jaoks projektihalduse tarkvara nõuete analüüsimine ja selle põhjal sobivaima tarkvara valimine", (2023)
 12. "Andmebaasis kirjutamise skeemi ja JSON dokumentide kasutamise mõju PostgreSQL ja MongoDB andmebaasirakenduste loomisele", (2022)
 13. "E-poe andmete migreerimine PostgreSQL andmebaasist Microsoft SQL Serveri andmebaasi", (2022)
 14. "Ettevõttesisese tarkvara täiendamine - kasutajaliidese ja andmebaasi kavandamine ning sobivuse hindamine", (2022) (rühmatöö kahe autoriga)
 15. "Üliõpilasorganisatsiooni BEST-Estonia uude andmebaasi andmete ülekandmise ettevalmistamine", (2022)
 16. "Enterprise Architect CASE vahendi UML klassiskeemidest inimkeelsete lausete genereerimise tarkvara", (2022)
 17. "Mootorrataste hoolduse ja remondi ettevõtte infosüsteemi alamosa kavandamine", (2021)
 18. "Mõned failide salvestamise disainimustrid SQL-andmebaasi kasutavate andmebaasirakenduste jaoks", (2021)
 19. "Taastusravi vahendamise infosüsteemi kavandamine", (2021) (rühmatöö kahe autoriga)
 20. "Üliõpilasorganisatsiooni BEST-Estonia punktisüsteemi tarkvara uue versiooni arendamine", (2021)
 21. "Üliõpilasorganisatsiooni BEST-Estonia liikmelisuse arvestuse tarkvara kavandamine", (2021)
 22. "Esimesed sammud Taavi majandustarkvara uuele andmebaasisüsteemile üleviimisel", (2020)
 23. "Creating a Software for Presenting and Enacting Processes", (2020)
 24. "Aegridade hoidmiseks sobivaima andmebaasisüsteemi valimine Dashbird tarkvarale", (2020)
 25. "pgApex arenduskeskkonnale CRUD veebirakenduste loomise võimekuse andmine", (2020)
 26. "Rahvaviiside infosüsteemi tarkvara arendamine Eesti Kirjandusmuuseumile", (2020) (rühmatöö kolme autoriga)
 27. "Logistikaettevõtte tarneteekondade pikkuste arvutamise süsteemi analüüs", (2020)
 28. "PostgreSQL veebipõhise visuaalse päringute koostamise tarkvara arendamine", (2019)
 29. "Isikute otsimine nime alusel PostgreSQL andmebaasis ettevõtte X näitel", (2019)
 30. "PostgreSQL andmebaaside denormaliseerimist abistava tarkvara loomine", (2019)
 31. "PostgreSQL andmebaassüsteemi põhise metaandmetega juhitavate veebirakenduste kiirprogrammeerimise keskkonna edasiarendus", (2019)
 32. "Baastabelite kitsenduste nimede ühtlustamiseks mõeldud PostgreSQL laienduse loomine", (2018)
 33. "Päringu filtri predikaadi automaatne lihtsustamine kahe SQL-andmebaasisüsteemi näitel", (2017)
 34. "Lähtekoodi halbade lõhnade üldistamine süsteemianalüüsi mudelitele", (2017)
 35. "Mõned mitmekeelsete SQL-andmebaaside disainimustrid", (2017)
 36. "Analysis of Performance and Complexity of Building a Web Application Based on Couchbase and PostgreSQL with JSONB type", (2017)
 37. "Design and Implementation of an Information System for Distributing Software", (2016)
 38. "Mõned disainimustrid isikunimede hoidmiseks SQL-andmebaasides", (2016)
 39. "Andmetüüpide valiku mõjust PostgreSQL andmebaaside kasutamisele", (2016)
 40. "Eraldiseisev iseteeninduslik paroolide vahetamise veebitarkvara olemasolevate rakenduste jaoks", (2016)
 41. "Mitme väite ühe andmeväärtusena esitamise eelised ja puudused SQL-andmebaasides", (2016)
 42. "Denormaliseerimise praktika uurimine ühe SQL-andmebaasi näitel", (2016)
 43. "Animatsioonid CAP teoreemi kohta hajusate SQL-andmebaaside näitel", (2016)
 44. "Ühe valdkonna modelleerimine kasutades erinevaid arhetüüpide hulkasid", (2016)
 45. "Valdkonnamudelite arhetüüpidel põhinev loomine Enterprise Architect CASE vahendis", (2016)
 46. "Andmebaasi disaineri töökoha realiseerimine PostgreSQL andmebaasi disaini kontrollimise süsteemi jaoks", (2015)
 47. "Andmebaasi arendamisega seotud mudeliteisenduste täiustamine Enterprise Architect CASE vahendis", (2015)
 48. "CASE vahendite Enterprise Architect ja DB-MAIN võrdlemine tervishoiuasutuse infosüsteemi vastuvõtuaegade allsüsteemi projekteerimise näitel", (2015)
 49. "Animatsioonid infosüsteemi analüüsimudelite kohta", (2015)
 50. "Apache Cassandra andmebaasisüsteem ja sellele ühe rakenduse migreerimine", (2015)
 51. "SQL lausete veateadete headuse analüüs kolme erineva andmebaasisüsteemi näitel", (2015)
 52. "Animatsioonid andmebaasi normaliseerimise kohta SQL-andmebaaside näitel", (2015)
 53. "Õppeinfosüsteemi õpingukavade allsüsteemi üliõpilase töökoha veebiliidese prototüüpimine", (2015)
 54. "Andmebaasi optimeerimine ning selles toimuvate operatsioonide jõudluse analüüs ühe Oracle andmebaasi näitel", (2015)
 55. "Andmebaasi loogilise ja füüsilise disaini antimustrite esinemine mõnedes vaba tarkvara poolt kasutatavates SQL-andmebaasides", (2015)
 56. "Mõned disainimustrid klassifikaatorite esitamiseks SQL andmebaasides", (2015)
 57. "Influence of Serializable Snapshot Isolation and Snapshot Isolation Protocols for Enforcing Constraints in PostgreSQL Databases", (2014)
 58. "Tabelite elimineerimise teisenduse rakendamine erinevate SQL-andmebaasisüsteemide poolt", (2014)
 59. "An Analysis of the Principles of the National Identification Numbers of Some Countries", (2014)
 60. "Andmebaasi tiraþeerimise kooskõlalisuse jälgimise vahend Äriregistri näitel", (2014)
 61. "Mõnede ebaotstarbekate SQL päringute optimeerimine Oracle ja PostgreSQL andmebaasisüsteemides", (2014)
 62. "Animatsioonid hajustransaktsioonide kahefaasilise kinnitamise protokolli kohta", (2014)
 63. "Kasutajaliideste prototüüpimise vahendite võrdlus eKool infosüsteemi lisamooduli näitel", (2014)
 64. "Animatsioonid relatsiooniliste ühendamisoperatsioonide realiseerimise algoritmide kohta", (2014)
 65. "Täistekstiotsingute tegemise võimaluste võrdlus PostgreSQL ja Oracle andmebaasisüsteemides", (2013)
 66. "Animatsioonid bitmap indeksite kohta Oracle andmebaasisüsteemi näitel", (2013)
 67. "OpenERP süsteemi juurutamine ja täiendamine remondiettevõtte infosüsteemi näitel", (2013)
 68. "Ruumide broneerimise infosüsteemi projekteerimine ja realiseerimine", (2013)
 69. "Ankurmodelleerimise ja Oracle Workspace Manageri võrdlus temporaalsete andmete haldamisel SQL-andmebaasides", (2013)
 70. "PostgreSQLi ja kahe NewSQL andmebaasisüsteemi omavaheline võrdlus", (2013)
 71. "Veebipõhiste UML CASE-vahendite võrdlus", (2013)
 72. "Sisulise tähendusega võtmete ja surrogaatvõtmete kasutamise eelised ning puudused SQL-andmebaasides", (2012)
 73. "PostgreSQL andmebaasis olevate andmete põhjal konformismianalüüsi teostava SQL päringu veebiliidese projekteerimine ja realiseerimine", (2012)
 74. "Liiklusmärkide lao haldamise süsteemi andmebaasi võrdlev projekteerimine kasutades Oracle SQL Developer Data Modeler ja Rational Rose CASE vahendeid", (2012)
 75. "An Extension of the Visual Matrix Explorer (VME) System: Interface between the VME and SQL Databases", (2012)
 76. "Koodigeneraatorite võrdlus üldistusseoste kitsenduste PostgreSQL andmebaasides jõustamiseks mõeldud koodi genereerimise näitel", (2012)
 77. "Rational Rose CASE vahendi ja UML-põhise spetsifitseerimiskeskkonna võrdlus spordiklubi infosüsteemi näitel", (2012)
 78. "PostgreSQL ja Rel andmebaasisüsteemide omavaheline võrdlus andmebaasi disainimise võimaluste seisukohast", (2012)
 79. "Pattern-based Comparative Usability Analysis of the Websites of the Tallinn University of Technology, the University of Tartu, and the Tallinn University", (2012)
 80. "PostgreSQL 9.0 andmekirjelduskeele koodigeneraator StarUMLi jaoks", (2012)
 81. "Erinevate töölaua andmebaasisüsteemide kasutatavuse mustripõhine võrdlus", (2012)
 82. "Generation of Sentences Based on UML Class Diagrams", (2011)
 83. "Kahe tõeliselt relatsioonilise andmebaasisüsteemi omavaheline võrdlus", (2011)
 84. "Oracle ja PostgreSQL andmebaasisüsteemide objekt-relatsiooniliste võimaluste võrdlus panga infosüsteemi andmebaasi alamosa näitel", (2011)
 85. "Infosüsteemide analüüsikeskkonna kasutajaliidese loomine lähtudes kasutajaliideste disaini parimatest praktikatest", (2011)
 86. "Disainimustrid üldistusseoste realiseerimiseks SQL-andmebaasides", (2011)
 87. "Animatsioonid andmebaasi trigerite kasutamise kohta", (2011)
 88. "Kasutajaliidese mustrite analüüs ja rakendus Raintree Systems, Inc. näitel", (2011)
 89. "Puuduvate andmete esitamine SQL-andmebaasides", (2010)
 90. "Animatsioonid B-puu indeksite kohta", (2010)
 91. "Objekt-relatsiooniline andmebaasi disain pildipanga infosüsteemi näitel", (2010)
 92. "Animatsioonid UMLi põhimõistest", (2010)
 93. "Psühhiaatriahaigla diagnostika allsüsteemi analüüs", (2010)
 94. "CASE vahendite võrdlus SQL-andmebaasi loomise koodi genereerimise võimaluste alusel", (2010)
 95. "Andmebaaside projekteerimise protsessi ontoloogia", (2010)
 96. "SQL-92 ja objekt-relatsioonilise andmebaasi disainide võrdlus kinnisvaraportaali näitel", (2010)
 97. "Reiside broneeringute andmebaasi projekteerimine kasutades PowerDesigner ja Rational Rose CASE vahendeid", (2010)
 98. "Tutorial D koodigeneraator StarUML-i jaoks", (2010)
 99. "Animatsioonid andmete samaaegse kasutamise probleemide kohta SQL-andmebaasides", (2010)
 100. "Animatsioonid vaadete kohta Oracle andmebaasides", (2010)
 101. "Ärireeglite realiseerimine PHP ja PostgreSQLi abil", (2010)
 102. "UML ja SysML võrdlemine turvafirma infosüsteemi näitel", (2010)
 103. "Animatsioonid tehnikate kohta, mida Oracle andmebaasisüsteem võib kasutada andmete otsimiseks", (2009)
 104. "Andmebaaside pikaajaline säilitamine omandireformi registrite näitel", (2009)
 105. "Kolmanda Manifesti põhjal koostatud UML profiili realiseerimine", (2009)
 106. "UML ja Use Case Maps võrdlemine hotelli reserveerimise süsteemi näitel", (2009)
 107. "Interneti vahendusel reisile hääletamise süsteem", (2009)
 108. "Rahvastikuregistri aadressisüsteemi analüüs kasutades CASE vahendit DB-MAIN", (2009)
 109. "Aruannete genereerimise infosüsteem", (2009)
 110. "TTÜ õppeinfosüsteemi üliõpilaste töökoha kasutajaliidese mustripõhine analüüs", (2009)
 111. "Konformismianalüüsi teostava SQL päringu optimeerimine PostgreSQL andmebaasisüsteemis", (2009)
 112. "Ekspedeerimisfirma infosüsteemi raudteevedude arvestamise allsüsteemi analüüs ja disain", (2009)
 113. "PostgreSQL andmebaasi kohta süsteemikataloogi abil info leidmine", (2009)
 114. "Kindlustusettevõtte esindaja infosüsteemi analüüs", (2008)
 115. "Töövoo süsteemi projekteerimine ja realiseerimine", (2008)
 116. "Andmebaasimustrite realiseerimiseks mõeldud koodigeneraatori arendamine", (2008)
 117. "XMI standardi CASE vahendites realiseerimise uurimine UML klassidiagrammide näitel", (2008)
 118. "Muusikainstrumentide laenutamise infosüsteemi analüüs", (2008)
 119. "Projektijärgne analüüs, selle efektiivsuse hindamine ning protsessi parendamine Hansapanga näitel", (2008)
 120. "Andmebaaside projekteerimiseks kasutatavate vabavaraliste vahendite võrdlus", (2008)
 121. "UML ja ORM võrdlemine mobiilsideoperaatori infosüsteemi näitel", (2008)
 122. "Laevapiletite info- ja broneerimissüsteem", (2007)
 123. "Mustrite haldamise infosüsteem", (2007)
 124. "Kinnisvarabüroo IS analüüs, disain, ja prototüüpimine kasutades IBM Web Relational Blocks vahendit", (2007)
 125. "Krediidifirma infosüsteemi andmebaasi refaktooring", (2007)
 126. "Veebipõhine lõputööde haldamise süsteem", (2007)
 127. "Konformismianalüüsi teostava SQL päringu optimeerimine Oracle andmebaasisüsteemis", (2007)
 128. "Animatsioonid andmebaaside loogilisest disainist", (2007)
 129. "Andmebaasi disaini mõju süsteemi töökiirusele: traditsiooniline ja universaalne disain", (2007)
 130. "SQLi õpetamise süsteemi analüüs ja disain", (2007)
 131. "UML ja OPM võrdlus kontserdiorganisatsiooni infosüsteemi näitel", (2007)
 132. "Süsteemimaatriksi kasutamisest süsteemide modelleerimiseks", (2007)
 133. "Prototüübil põhineva infosüsteemi realiseerimise käigus arendusmeeskonna poolt tehtud vigade analüüs MicroLinki näitel", (2007)
 134. "Majandustarkvara SAF 6.0 andmebaasiliides", (2007)
 135. "Andmebaasisüsteemist sõltumatu metaandmete kasutamisel põhinev CRUD funktsionaalsusega veebirakenduse generaator", (2007)
 136. "Andmekvaliteedi indekseeritud mõõtmine", (2007)
 137. "Infosüsteemide analüüsikeskkonna "allsüsteemide vaate" projekteerimine ja prototüübi koostamine", (2006)
 138. "Kambio OÜ autode kindlustuse teenuse infosüsteemi analüüs", (2006)
 139. "Palgaarvestuse infosüsteemi analüüs", (2006)
 140. "ITILI muudatuste halduse protsess ja selle juurutamine Hansapanga näitel", (2006)
 141. "Net Group OÜ aruandlussüsteemi analüüs ja disain", (2006)
 142. "Telekommunikatsiooniettevõtte poolt korteriühistule pakutava veebikeskkonna analüüs", (2006)
 143. "IT-ettevõttes kasutatavate tooteartiklite haldamise süsteemi analüüs", (2006)
 144. "Riigimetsa Majandamise Keskuse elektrooniliste enampakkumiste süsteemi pakkumiste funktsionaalse allsüsteemi analüüs ja disain", (2006)
 145. "Videolaenutusteketi infosüsteemi tellimuste allsüsteemi analüüs ja disain", (2005)
 146. "Interaktiivse turu infosüsteemi müükide allsüsteemi analüüs", (2005)
 147. "Genealoogilise andmemudeli rakendus", (2005)
 148. "Dokumendihalduse allsüsteemi analüüs", (2005)
 149. "Andmetega juhitav veebiraamistik", (2005)
 150. "Jaemüügi kauplusteketi andmeait", (2005)
 151. "Kinnistusraamatu e-õppe süsteem", (2004)
 152. "Korteriühistu infosüsteemi analüüs ja disain", (2004)
 153. "Galvex’i infosüsteemi laienduse projekt", (2004)
 154. "i2-tarkvara müügi infosüsteem Reaalsüsteemide AS’le", (2004)
 155. "Autoriõiguste kaitset toetava dokumentide registri infosüsteem", (2004)
 156. "Eesti Represseeritute Registri infosüsteemi koondkirjete loomise allsüsteemi projekteerimine", (2003)
 157. "Ressursside arvestuse andmevaramu analüüs ja disain", (2003)
 158. "Tallinna Haridusameti haridusandmekogude ühendamine", (2003)
 159. "Eesti Represseeritute Registri statistika allsüsteemi analüüs ja disain", (2003)
 160. "Asukoha ja kütuseseire süsteemi analüüs ja disain", (2003)
 161. "Olemasoleva e-õppe süsteemi täiustamine", (2003)
 162. "Andmekogude Interneti-liideste raamistiku esmane disain ja realisatsioon", (2002)
 163. "Andmete ristkasutus XML-RPC kaudu", (2002)

Diplomitööd

 1. "Klõpsutasupõhise otsingumootori arendus", (2007)
 2. "Infosüsteemide analüüsikeskkonna projekteerimine ja prototüübi koostamine", (2007)
 3. "Süsteemi „e-Transiit” analüüs ja disain", (2006)
 4. "Viie relatsioonilise andmebaasisüsteemi võrdlemine ning parima välja valimine Saaty meetodi abil", (2006)
 5. "Päringusüsteemide tasude automatiseeritud arvestamine raamatupidamise tarkvara abil", (2005)
 6. "Lepiku lihatööstuse infosüsteemi lihatoodete interneti kaudu turustamise allsüsteemi detailanalüüs", (2005)
 7. "Meedia- ja kirjastusettevõtte “Kuma” infosüsteemi strateegiline analüüs(kirjastamise valdkond)", (2004)
 8. "Katsekoja infosüsteemi analüüs, disain ja kasutatavuse parandamine", (2003)
 9. "Elektriraudtee sõiduplaani infosüsteem", (2002)

Back to homepage